საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გაიდლაინები
და პროტოკოლები ეპილეფსიაზე
(2017 )