ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი აცხადებს ტრენინგ-კურსს “ბიოსტატისტიკის კურსი SPSS პრაქტიკული მაგალითებით”. 

მოთხოვნები: საოფისე პროგრამების ფლობა მომხმარებლის დონეზე. მსმენელებმა უნდა იქონიონ საკუთარი ლეპტოპი პრაქტიკული სავარჯიშოებისათვის.

სამიზნე ჯგუფი: რეზიდენტები, დოქტორანტები, დოქტორები, ახალგაზრდა მეცნიერები, რომელთა მიზანია სამეცნიერო კვლევების შედეგების ანალიზი, ინტერპრეტაცია და მიღებული შედეგების რეპორტირება.

კურსის ხანგრძლივობა: 7 შეხვედრა, თითოეული 3 საათის ხანგრძლივობით.
განრიგი: 24.07 (18:30) – 26.07 (18:30) – 28.07 (12:00) – 31.07 (18:30) – 02.08 (18:30) – 04.08 (12:00) – 07.08 (18:30)
დამსწრეთა რაოდენობა: ხუთი – შვიდი მსმენელი;
გათვალისწინებულია ერთი შესვენება ყავით;

ტრენინგის ჩატარების ადგილი: თბილისი; ვაჟა-ფშაველას გამზ. #83/11;
შპს “ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი” (მედისონის შენობა)
მე-3 სართული; ოთახი #3.
კურსის ხელმძღვანელი: მედ. მეც. დოქტორი, გიორგი ლომიძე

კურსის ღირებულება: 500 ლარი.
გადახდის ფორმა: კურსის დაწყებამდე როგორც ნაღდი (ტრენინგის ჩატარების მისამართზე), ასევე უნაღდო;

საბანკო რეკვიზიტები:
სს “თიბისი ბანკი” – ცენტრალური ფილიალი
საბანკო კოდი TBCBGE22
სალარე ანგარიშის № GE59TB0600000120467579

საბანკო გადარიცხვისას დანიშნულებაში მიუთითეთ: სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ტრენინგზე რეგისტრაციის გადასახადი
თანხის გადახდის შემდეგ მიიღებთ დასტურს ტრენინგ-კურსზე რეგისტრაციის შესახებ.
კურსის გავლის შემდეგ მსმენელს მიეცემა სათანადო სერტიფიკატი.
შეკითხვების შემთხვევაში მოგვწერეთ ან დაგვირეკეთ: info@inn.org.ge მობ.: 599 923029

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს შეეძლებათ:

 1. შექმნან მონაცემთა ბაზა SPSS პროგრამაში.
 2. აწარმოონ გარდაქმნები ცვლადებზე (რეკოდირება, მონაცემთა ამორჩევა, გამოთვლები ცვლადების მონაწილეობით და ა.შ.);
 3. აწარმოონ აღწერილობითი სტატისტიკა: (ცენტრალური განაწილების ტენდენციები mean, median, mode), სტანდარტული გადახრა (Standard Deviation); გამოთვალონ სარწმუნოობის ინტერვალი (Confidence Interval);
 4. აწარმოონ სტატისტიკური ანალიზი ბინარული ცვლადების მონაწილეობით (Chi squared test; OR; RR; McNemar test);
 5. აწარმოონ სტატისტიკური ანალიზი რიცხვით ცვლადებზე (One sample t test; Two Independent-Sample t-Test; Paired t-test; One-Way ANOVA);
 6. აწარმოონ კორელაციური ანალიზი (Pearson’s correlation coefficient – bivariate; Pearson’s correlation coefficient – partial; Spearman’s Rho);
 7. აწარმოონ სტატისტიკური ანალიზი არაპარამეტრული რიცხვითი ცვლადების მონაწილეობით (Mann – Whitney U test; Kruskal – Wallis test; Wilcoxon test; Friedman’s test);
 8. აწარმოონ სტატისტიკური ანალიზი განმეორებით რიცხვით ცვლადებზე (Repeated measure ANOVA, Two Way ANOVA);
 9. აწარმოონ რეგრესიული ანალიზი (მულტივარიაციული) რიცხვით ცვლადებზე (Simple Linear Regression; Multiple Linear Regression);
 10. აწარმოონ რეგრესიული ანალიზი (მულტივარიაციული) ბინარულ კატეგორიულ ცვლადებზე (Simple Logistic Regression; Multiple Logistic Regression);
 11. (სიახლე) აწარმოონ გადარჩენადობის კვლევების ანალიზი დროზე დამოკიდებული ცვლადების მონაწილეობით (Kaplan-Meier estimate; Cox regression).